Câu Fly là 1 kiểu câu của Nhật Bản, hay dùng câu ở suối, những nơi nước chảy mạnh và ghềnh đá, hiểm trở.