Cần câu lancer(lăng xê) là 1 loại cần  không có 1 đặc thù cụ thể, người dùng có thể tùy chỉnh dùng những loại cần phù hợp như: cần câu lục, cần câu 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc. Miễn là có thể ném mồi xa là được.