Cần câu Tenkara là kiểu câu suối, thanh tao của người nhật. Kiểu câu không dùng đến máy câu.