Cước link là loại cước gắn vào cước trục mục đích tránh bị đứt và mất chì và cước khi câu.