Thùng câu đài là một vật dụng giúp để nhiều đồ cùng 1 lúc trong quá trình đi câu