Lưỡi câu lục lại loại lưỡi đặc trưng của vă hóa câu miền Bắc. Lưỡi câu lục là thuật ngữ chung hiện nay bao gồm các dạng lưỡi tam, tứ, ngũ, lục. Lưỡi câu lục chủ yếu có 3 dạng lưỡi: Lưỡi tỳ, bềnh và bán bềnh.